Banner Sustainability Poduction

Phát triển bền vững

Sản xuất

Về bản chất, hoạt động phát triển bền vững có mối quan hệ chặt chẽ với các sản phẩm của chúng tôi vì chúng tôi sử dụng xơ sợi có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất từ năng lượng tái tạo và được tái chế cẩn thận. Trên hết, chúng tôi áp dụng các thiết kế sáng tạo và đảm bảo hiệu quả sản xuất cao trong các nhà máy của mình để bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai của chúng ta.

Phát triển bền vững

Sản xuất

Về bản chất, hoạt động phát triển bền vững có mối quan hệ chặt chẽ với các sản phẩm của chúng tôi vì chúng tôi sử dụng xơ sợi có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất từ năng lượng tái tạo và được tái chế cẩn thận. Trên hết, chúng tôi áp dụng các thiết kế sáng tạo và đảm bảo hiệu quả sản xuất cao trong các nhà máy của mình để bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai của chúng ta.

Sustainability - Production

Nguồn cung ứng có trách nhiệm

Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững của Asia Pulp & Paper  trong sản xuất, chúng tôi yêu cầu tất cả các nhà cung cấp -- cả các nhà cung cấp hiện tại và trong tương lai -- phải tuân thủ Chính sách bảo tồn rừng (FCP) của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã phát triển Chính sách mua sắm và thu mua xơ sợi có trách nhiệm (RFPPP) để hướng dẫn cho các nhà cung cấp của mình. Chính sách này cung cấp một khung tổng quát cho các quy trình và tiêu chí cụ thể mà chúng tôi sử dụng để đánh giá sự tuân thủ của các nhà cung cấp đối với FCP của mình.

Hơn nữa, chúng tôi cũng phát triển các công cụ đánh giá nhà cung cấp và đánh giá rủi ro (SERA) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai RFPPP trên toàn bộ chuỗi cung ứng xơ sợi của mình. Đối với các nhà cung cấp mới phê duyệt, SERA có vai trò là một lớp sàng lọc ban đầu để đánh giá mức độ rủi ro trong hoạt động của nhà cung cấp. Sau khi lọt vào danh sách lựa chọn của chúng tôi, những nhà cung cấp đã được phê duyệt này sẽ phải trải qua các đánh giá SERA hàng năm để đảm bảo sự tuân thủ liên tục đối với FCP.

SERA đánh giá các nhà cung cấp dựa trên 12 chỉ số:

Công ty hoặc bất kỳ công ty liên kết nào trong ngành gỗ bột giấy chuyển đổi rừng tự nhiên sau ngày 1/2/2013.

Quốc gia / khu vực

Các loài cây

Chứng nhận/xác minh của bên thứ ba

Hệ thống quy trình giám sát nguồn gốc

Tuân thủ pháp lý

Bảo vệ giá trị bảo tồn cao hoặc trữ lượng các-bon cao

Bảo tồn các loài được liệt kê trong Sách đỏ của IUCN về các loài trong diện cực kỳ nguy cấp và Công ước CITES

Công ty luôn tôn trọng các quyền dân sự và quyền con người cơ bản

Tuân thủ các Công ước cốt lõi của ILO

Công ty luôn tôn trọng sức khỏe và sự an toàn của nhân viên bảo vệ rừng

Không sử dụng sinh vật biến đổi gen (GMO)

Chúng tôi chỉ chấp nhận gỗ từ các nhà cung cấp chưa chuyển đổi bất kỳ diện tích rừng nào được xác định là có trữ lượng các-bon cao (HCS) kể từ tháng 2/2013.

Dựa trên kết quả đánh giá rủi ro, chúng tôi phân loại các nhà cung cấp tiềm năng thành "rủi ro đáng kể" hoặc "rủi ro không đáng kể". Nếu một nhà cung cấp tiềm năng được phân loại là "rủi ro đáng kể", thì nhà cung cấp đó sẽ được yêu cầu thực hiện các hành động khắc phục (CAR) trong một thời hạn đã thỏa thuận. Nếu không, nhà cung cấp đó sẽ không được phê duyệt trở thành nhà cung cấp của chúng tôi.

Chúng tôi đã tải lên bản tóm tắt của báo cáo đánh giá rủi ro của tất cả các nhà cung cấp tiềm năng trên trang web giám sát của Asia Pulp & Paper để thông báo công khai trước 14 ngày tính từ khi chúng tôi quyết định có chấp nhận nhà cung cấp tiềm năng gia nhập vào chuỗi cung ứng gỗ bột giấy của mình hay không.

Các-bon và năng lượng

carbon

Sử dụng năng lượng là một vấn đề quan trọng đối với Công ty và việc bảo tồn hoặc giảm thiểu sử dụng năng lượng trong các hoạt động sản xuất là mối quan tâm hàng đầu. Chúng tôi cố gắng hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường. Chúng tôi giám sát chặt chẽ tác động này bằng cách đánh giá hiệu quả năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất..

Trọng tâm chính trong tất cả các nhà máy của chúng tôi là hiệu quả năng lượng. Việc tạo ra năng lượng tại chỗ có tác động nhiều nhất đến lượng khí thải CO2 trực tiếp. Chúng tôi sử dụng nhiên liệu tái tạo càng nhiều càng tốt, ngoại trừ trường hợp không khả thi về mặt kỹ thuật hoặc thương mại. Chúng tôi giảm đáng kể việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại các nhà máy giấy và bột giấy tích hợp của mình bằng cách tận dụng những dòng chất thải nhiên liệu sinh học. Phần lớn nhiên liệu trong các nhà máy giấy & bột giấy tích hợp của chúng tôi sử dụng là nhiên liệu tái tạo, được bổ sung chủ yếu bằng than đá hoặc khí tự nhiên. 6% lượng phát thải của chúng ta là do mua năng lượng.

Cường độ năng lượng của chúng tôi đã giảm 1,8% vào cuối năm 2020 so với mức cơ bản năm 2018, hay mục tiêu Tầm nhìn 2030 là 25%. Đến cuối năm 2020, chúng ta đạt được mức giảm cường độ carbon là 13% so với mức cơ bản năm 2018, hay mục tiêu 30% vào năm 2030. Điều này đạt được chủ yếu bằng việc thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng nhiên liệu tái tạo. 59% nhu cầu năng lượng của chúng tôi được tạo ra từ nhiên liệu tái tạo, so với 49% trong năm cơ sở 2012 của chúng tôi. Điều này thể hiện sự gia tăng hơn 65 triệu GJ năng lượng được tạo ra từ các nguồn tái tạo.

Năm 2020, mức tiêu thụ nhiên liệu sinh học tăng 5% đối với nhà máy Indah Kiat Perawang và Lontar Papyrus và OKI lần lượt tăng 1%. Trong nỗ lực giảm tiêu thụ than đá, một số chương trình và sáng kiến được thực hiện tại chỗ. Tất cả các sáng kiến của nhà máy đều được đăng ký và giám sát theo Chương trình Hoạt động Phát triển Kỹ năng (SDA). Chương trình SDA được thiết kế để cải thiện quy trình vận hành bao gồm giảm thiểu năng lượng, sản xuất hiệu quả và giảm tác động đến môi trường. SDA do Nhóm Quản lý của Hệ thống Olympic (MbOS) giám sát và theo dõi định kỳ.

Nước

Nước là chìa khóa cho hoạt động vì chúng tôi sử dụng nó trong sản xuất bột giấy và giấy và sản xuất hơi nước ở các giai đoạn khác nhau của quá trình. Đồng thời, chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của mình là bảo vệ các nguồn nước địa phương tại tất cả các địa điểm nhà máy. Do đó, chúng tôi hạn chế tối thiểu mức tiêu thụ và đảm bảo rằng nước thải của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường cao nhất trước khi trả về nguồn nước tự nhiên.

Để làm được việc này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu cân bằng nước ở tất cả các nhà máy và thực hiện kiểm tra lấy mẫu thường xuyên với sự hỗ trợ của các chuyên gia nước bên ngoài. Và kết quả là vào năm 2020, chúng tôi đã tái sử dụng và tái chế 13% lượng nước trong các quy trình sản xuất của mình. Có nghĩa là chúng tôi sử dụng ít nước ngọt hơn, giảm 8% cường độ sử dụng nước so với cơ sở năm 2018.

Vào năm 2020, cường độ nước tại Tjiwi Kimia tăng lên 29 m3/ tấn, từ 27 m3/ tấn vào năm 2019, do thay đổi máy sản xuất giấy trắng thành giấy nâu. Xử lý nước thải đã được cải thiện vào năm 2020 bằng các hành động bao gồm điều chỉnh bể lắng và lắp đặt một đầu ra và máy bơm mới. Tại Indah Kiat Perawang, chúng tôi đã lắp đặt hệ thống thẩm thấu ngược (RO) mới để cải thiện hệ thống xử lý nước. Thông qua hệ thống RO này, chúng tôi có thể giảm tiêu thụ hạt nhựa, tác động đến việc giảm chất thải nhựa được phân loại là chất thải nguy hại.

Pindo Deli Karawang đã thực hiện chương trình xử lý bùn thải để cải thiện chất lượng xử lý nước thải tại nhà máy 1; thông qua hành động này, chúng tôi đã thành công trong việc giảm các thông số nước thải COD và BOD lần lượt là 19% và 24%. Là một Công ty lấy nước từ sông Citarum, Pindo Deli Karawang đã tham gia vào chương trình ‘Citarum Harum’ do chính phủ điều hành, nhằm cải thiện chất lượng nước sông Citarum.

Chất thải

Chúng tôi cam kết tối thiểu chất thải và tối đa cơ hội tái sử dụng chất thải thông qua chiến lược ‘3R’ — (reduce, reuse, and recycle) giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế. Chiến lược này giúp chúng tôi tối đa giá trị các nguồn lực trong mỗi giai đoạn vòng đời.

Phần lớn chất thải của chúng tôi được tạo ra từ việc sản xuất năng lượng tại chỗ và quá trình sản xuất giấy và bột giấy. Để tăng hiệu quả sử dụng, chúng tôi biến các sản phẩm phụ như rượu đen, vỏ cây và các chất cặn bã khác thành nguồn năng lượng để thay thế việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại các nhà máy giấy và bột giấy tích hợp. Hơn nữa, điều này có nghĩa là các sản phẩm phụ được chuyển hướng từ bãi chôn lấp, cùng với việc sử dụng chúng để tạo ra năng lượng và làm giảm đáng kể lượng khí thải carbon của các nhà máy. 

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương để xác nhận và đảm bảo cấp phép cần thiết cho việc cải tiến quy trình xử lý chất thải. Các nhà máy Indah Kiat Perawang và Lontar Papyrus của chúng tôi thu gom chất thải bùn từ quá trình xử lý nước thải và trộn chất này với vỏ cây thải từ khu vực chuẩn bị gỗ và tro sinh học để tạo thành chất dinh dưỡng cho đất. Canxi, magiê và các vi chất dinh dưỡng khác trung hòa độ chua lớp đất bề mặt và tăng cường sự phát triển của lâm nghiệp. Điều này được áp dụng trong các khu vực rừng mà chúng tôi muốn thúc đẩy tốc độ tăng trưởng.
 

Chứng nhận

Chúng tôi đã mở rộng diện tích chuỗi cung ứng gỗ bột giấy của mình, và những nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng của chúng tôi cần được một bên thứ ba chứng nhận chính thức. Chúng tôi khai thác sự chứng nhận này như một công cụ đảm bảo ‘chuỗi hành trình sản phẩm’ cho phép chúng tôi biết rằng mình đang sử dụng nguồn cung xơ sợi được quản lý tốt.