Sustainability Roadmap Vision

Chặng đường

Được triển khai vào năm 2012, SRV đã trở thành chiến lược toàn diện của chúng tôi trong chặng đường phát triển bền vững. Chiến lược này đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng mà chúng tôi dự định sẽ đạt được vào năm 2020.

Ngoài ra, SRV 2020 cũng đề cập đến 10 lĩnh vực tác động chính của chúng tôi. Đây là những lĩnh vực liên quan đến các bên liên quan trong toàn bộ hoạt động kinh doanh và chuỗi cung ứng rộng lớn của chúng tôi: biến đổi khí hậu, khí thải, chất thải rắn, tái trồng rừng, bảo tồn và đa dạng sinh học, nhân quyền & người bản địa, trao quyền cho cộng đồng, phúc lợi cho nhân viên, tìm nguồn cung ứng xơ sợi và quản lý nước.

Chúng tôi đã phát triển chiến lược của mình sau khi tham vấn các bên liên quan, dựa trên những tiêu chuẩn và khuôn khổ toàn cầu để xác định một loạt các cam kết theo từng lĩnh vực tác động. Ngoài ra, SRV 2020 cũng nêu rõ cách tiếp cận của chúng tôi trong việc tiếp tục hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên Hợp Quốc.

Năm 2013, chúng tôi đã nhận thấy rằng chỉ riêng SRV 2020 là không đủ để hoàn thành các cam kết không phá rừng của mình. Vì vậy, chúng tôi đã thiết lập Chính sách bảo tồn rừng (FCP) để bổ sung cho lộ trình phát triển bền vững của mình. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về FCP tại đây.

Cho đến nay, chúng tôi đã đạt được phần lớn các mục tiêu được đề ra trong SRV 2020 và dự kiến mở rộng các mục tiêu vào năm 2030.

Bạn có thể thấy tiến độ của chúng tôi trong việc thực hiện SRV 2020 trong bảng dưới đây.

SRV 2020

Được triển khai vào năm 2012, SRV 2020 là chiến lược bền vững toàn diện của Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas. Chiến lược này đề cập đến 10 lĩnh vực có tác động chính với các mục tiêu đầy tham vọng trong từng lĩnh vực. Đây là những lĩnh vực liên quan đến các bên liên quan trong toàn bộ hoạt động kinh doanh và chuỗi cung ứng rộng lớn của chúng tôi.

Chúng tôi tiếp tục tập trung các nỗ lực của mình để hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) thông qua chiến lược SRV 2020. Bạn có thể tham khảo một số sáng kiến của chúng tôi và các mục tiêu mà chúng đề cập trong suốt Báo cáo này.

 

 

Sustainability - Lộ trình phát triển bền vững